Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia


Przykłady zadań na kolokwium zaliczeniowe wraz z rozwiązaniami.

Wyniki sprawdzianów i poprawy - studia niestacjonarne.
W dniu 4.06.09.r poprawa sprawdzianu w godz.7.30-9.00 w sali 13 oraz wpisy do indeksów w godz.9.00-10.20 w sali 13. Termin w dniu 11.07.09r jest nadal aktualny.

Wyniki sprawdzianu i poprawy dla studiów stacjonarnych.
Wpisy do indeksów oraz poprawa w dniu 8.07.09r. w godz.10.10-12.00 w sali 16.

  materiały do zajęć

 1. Przegląd elementów języka C++/CLI. Budowa klas typu ref w języku C++/CLI realizujących proste zadanie biznesowe, testowanie obiektu biznesowego w programie konsolowym, tworzenie prostego interfejsu graficznego za pomocą biblioteki Windows Forms do obsługi wykonanych obiektów biznesowych - enkapsulacja, obsługa zdarzeń, tworzenie plików nagłówkowych (materiał przewidziany na wykłady 1 i 2). - ostatnie uzupełnienia w dniu 6.10.08r.
  1. Zastosowanie klasy TKalkulator1 w programie konsolowym.
  2. Wykonanie pliku nagłówkowego z definicja klasy w projklecie typu CLR Class Libfrary.
  3. Wykonanie programu konsolowego korzystającego z pliku nagłówkowego z definicją klasy TKalkulator1.
  4. Zastosowanie pliku nagłówkowego z definicją klasy TKalkulator1 w programie Windows Forms.
 2. Przegląd elementów języka C++/CLI cd.Kontynuacja zagadnień z poprzednich wykładów, zastosowanie properties (wykład 3).
  1. Wyjście standardowe na ekran w trybie konsolowym.
  2. Wejście standardowe z klawiatury w trybie konsolowym.
  3. Zastosowanie składowych klasy typu property, tworzenie biblioteki dll.
  4. Zastosowanie biblioteki dll w projekcie - zastosowanie klas ze skladowymi typu property.
  5. Zastosowanie klas ze składowymi typu property w programie Windows Forms.
 3. Przegląd elementów języka C++/CLI cd. Tworzenie aplikacji typu MDI i SDI, dziedziczenie i polimorfizm, zastosowanie klas abstrakcyjnych i interfejsów (wykład 4).
  1. Aplikacje wielookienkowe.
  2. Dziedziczenie, polimorfizm - klasa abstrakcyjna.
  3. Dziedziczenie, polimorfizm - interfejs.
  4. Dziedziczenie, polimorfizm - kalkulatory bez pamięci i z pamięcią.
 4. Przegląd elementów języka C++/CLI cd. Aplikacje Windows Forms - tworzenie aplikacji typu SDI, dziedziczenie, polimorfizm, serializacja (pliki w formacie tekstowym i binarnym) (wykład 5).
  1. Aplikacja SDI z kalkulatorami z pamięcią i bez pamięci.
  2. Pliki w formacie SOAP.
  3. Pliki w formacie binarnym.
  4. Aplikacja konsolowa z kalkulatorami z pamięcią i bez pamięci, zapis i odczyt obiektów w plikach - serializacja obiektów użytkownika prostych typu TKalkulator_3 oraz TKalkulator3_1 oraz obiektów złożonych typu Dzialania_kalkulatora w formacie binarnym.
 5. Przegląd elementów języka C++/CLI cd. Zastosowanie delegatów (delegate) wiązanych i niewiązanych, składowe indeksowane typu property, generowanie i obsługa zdarzeń (event) (wykład 6)- modyfikacja pliku w dniu 25.10.2008r.
  1. Delegaty wiązane.
  2. Delegaty niewiązane.
  3. Zastosowanie delegatów w programach Windows Forms.
  4. Obsługa zdarzeń w programach Windows Forms.
  literatura

literatura podstawowa
 1. Horton I., Visual C++ 2005. Od podstaw, Helion, Gliwice 2007.
 2. Kisilewicz J., Język C++: programowanie obiektowe, Wydanie 2. poprawione, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 3. Walczak K., Nauka programowania obiektowego w języku C++, Wydawnictwo W & W, Warszawa 2002.
literatura uzupełniająca
 1. Grębosz J., Symfonia C++: programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wydanie 5. poprawione, Tom 1-3, Oficyna Kallimach, Kraków 2004.
 2. Stroustrup B., Język C++, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl