Politechnika Wroc³awska
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
Zak³ad In¿ynierii Oprogramowania
Aktualnoœci  Dydaktyka  Kontakt 
m.kruczkiewicz@floweb.pl